Digital Divide and Gendered Power Struggles in China

Session Code:
GEN-15
Chair:
Maria-Jose
Masanet
Universitat de Barcelona
1573
Session Code:
GEN-15
Siyuan
Yin
Simon Fraser University
Qi
Ling
Beijing
Meijiadai
Bai
Sun Yat-sen University
Yalan
Huang
Jinan University
Yuping
Zhang
Guangzhou University
2571
Session Code:
GEN-15
Maria-Jose
Masanet
Universitat de Barcelona
Fernanda
Pires
Universitat Pompeu Fabra
Lorena
Gómez-Puertas
Universitat Pompeu Fabra
3784
Session Code:
GEN-15
Fan
Yang
university of amste
1876
Session Code:
GEN-15
Jing
WU
School of Communication, The Hang Seng University of Hong Kong
Zhaoxun
SONG
School of Communication, The Hang Seng University of Hong Kong